test/loadstep1.aspx

תקנון שירות ומידע ללקוח

השימוש בכרטיס הסים ע"י הלקוח מהווה הסכמה מצדו לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 
בתקנון זה:
 
הספק/ החברה  - חברת סימלס ח.פ. 323452961
רח' לוחמי הגטאות 5 ת.ד.3239 2413201 עכו.
 
אתר הספק - האתר שכתובתו  www.simless.co.il
הכרטיס - כרטיס SIM בינלאומי בהתאם לתקנון זה לביצוע שיחות טלפון בינלאומיות  המשווק ע"י הספק תחת המותג סימלס ואשר ניתן לשימוש על ידי כל מכשיר טלפון סלולארי בטכנולוגיית GSM בלבד ושאינו נעול (unlocked).
"השירות" - שירות חיוג בינלאומי בטלפון נייד באמצעות שימוש בכרטיס המסופק על ידי ספק שירות בחו"ל (להלן: "החברה האסטונית" ).
 
השירות – כללי
 
1. החברה מספקת שירות חיוג בינלאומי בטלפון נייד באמצעות שימוש בכרטיס ה-SIM המסופק על ידי ספק שירות בחו"ל, אשר יעמיד לשימוש הלקוח מספר טלפון
    נייד אסטוני.
2. לצורך הפעלת השירות, על הלקוח לוודא כי מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו פתוח לשימוש כרטיס SIM זר ואינו נעול או חסום (unlocked). הלקוח מצהיר    
    ומאשר כי ידוע לו כי ככל שקיימת חסימה של מכשיר הטלפון הסלולארי שברשותו לכרטיסי SIM זרים, לא יהיה ניתן לעשות שימוש בכרטיס ה SIM המצורף כל
    עוד לא נפתח המכשיר לשימוש לכרטיסים זרים.
3. ניתן לעשות בכרטיס שימוש לשיחות טלפון, שליחת הודעות SMS ושירותי גלישה במדינות נבחרות עפ"י בקשת הלקוח בלבד.
    למען הסר ספק, מובהר כי הכרטיס מגיע חסום להעברת נתונים (data) או לקבלת שירותי תוכן כלשהם.
4. ידוע ללקוח כי ניתן לעשות שימוש בכרטיס ע"י טעינתו ביתרה כספית. הואיל ומדובר בשירות אשר ניתן על ידי ספק מחו"ל ידוע ללקוח כי הטענת הכרטיס הינה
    בדולרים ארה"ב, והחיוב יהיה בש"ח לפי שער הדולר אשר יפורסם בדף התעריפון באתר החברה ואשר בכל מקרה לא יפחת משער מכירה מזומן של דולר ארה"ב      בבנק לאומי. חיוב הלקוח יעשה באמצעות חיוב כרטיס האשראי של הלקוח.
 
תנאי שימוש ותעריפים
 
5. עם רכישת הכרטיס ניתן להטעינו בסכום של 25$ [דולר ארה"ב] מינימום ומעלה. בהטענה חוזרת ניתן לטעון אותו בסכומים לפי בחירת הלקוח ובסך
    אשר בכל מקרה לא יפחת מ- 10$ מינימום לכל טעינה וטעינה.
6. מספר הטלפון בכרטיס תקף למשך 3 שנים מיום ההטענה הראשונה.
7. עם הכנסת הכרטיס למכשיר הסלולארי ניתן לעשות בו שימוש בכפוף להוראות תקנון זה באופן מיידי ואין צורך באקטיבציה .
    יודגש, כי על מנת לבצע שיחות יש צורך,
    בין השאר, בהטענת הכרטיס כאמור בסעיף 5 לעיל.
8. חיוב הלקוח בגין השירות ייקבע בהתאם לתעריפים כפי שיחולו מעת לעת על השירות במדינות הרלבנטיות. החברה תפעל לפרסום התעריפים המעודכנים באתר  
     החברה.
  
שירות לקוחות ותמיכה תכנית
 
9.   השירות מסופק ללקוחות ע"י הספק ובאמצעות החברה האסטונית.
10. הלקוח יוכל להתעדכן בכל זמן ביתרת הזכות העומדת לשירותו בכרטיס באתר, ע"י לחיצה על CHECK BALANCE בתפריט  הסימלס של הכרטיס ו/או ע"י              הקשה של :  099 ואז SEND (בכרטיסים דור 4 - ע:י הקשה של 099#*146*).
11. ידוע ללקוח כי המשווק ממנו רכש את הכרטיס אינו אחראי כלפיו בכל הקשור לאספקת השירות, טיבו ותנאיו, והספק יהיה האחראי הבלעדי בנושאים אלה כלפי
      הלקוח.
12. הספק מפעיל מוקד שירות לקוחות ללקוחות אשר רכשו את הכרטיסים אליו ניתן לשלוח הודעה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, לצורך בירורים
      שונים, תמיכה טכנית ותפעולית, קבלת מידע וכן הטענה של כרטיסי הסים ביתרות זכות נוספות. נציג החברה יחזור ללקוח שיצר קשר באמצעות האתר בתוך יום        עסקים אחד.
ביטול עסקה
 
14. ביטול רכישת הכרטיס כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות מכוחו.
15. ביטול רכישת הכרטיס כפוף להשבת הכרטיס למשווק ממנו רכש את הכרטיס  באריזתו המקורית, מבלי שנעשה בו שימוש, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או
      פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
16. ביטול עסקת טעינת זמן אוויר - הלקוח יהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך הזמן הקבוע בחוק, מבלי לגרוע מזכות החברה לחייב אותו בדמי ביטול לפי כל דין.
      הביטול יתאפשר רק בתנאי שלא נעשה כל שימוש בזמן האוויר בתקופה טרם הביטול. מבלי לגרוע מן האמור, החברה לא תהא חייבת לבטל עיסקה שאין חובה
      לבטל על פי דין. 
 
אחריות
 
17. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שהשירות מסופק AS IS וכפי שזמין. החברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר עם התאמת השירות למטרות הלקוח או לדרישותיו או
       למטרה ספציפית כלשהי. החברה אינה יוצרת מצג ואינה מתחייבת כי השירות יסופק ללא הפרעה, שגיאות, פגמים וטעויות.
18. השימוש בשירות נעשה על אחריותו הבלעדית של הלקוח, והחברה לא תישא באחריות לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, בין נלווים ובין תוצאתיים או
      מיוחדים, ו/או לתביעות ע"י צד שלישי כלשהו, עקב או בקשר עם שימוש בכרטיס. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לא תישא החברה בנזקים עקב הפסד עבודה או
      רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה במוניטין או זכויות קנייניות, וכל הפסד או נזק הקשור בשימוש בשירות או אי יכולת לעשות שימוש בשירות; קיומם של
      וירוסים, תוכן או קבצים מזיקים שנתקבלו עקב שימוש בכרטיס, מעשה או מחדל של החברה האסטונית , ספק השירות או צד שלישי אחר כלשהו.
19. הלקוח אחראי באופן בלעדי כלפי הספק לציוד הקצה שלו ובכלל זה להתקנת הכרטיס על פי ההוראות הרלבנטיות במכשיר הרלבנטי תוך שימוש בתדר הרלבנטי
       בכל מדינה ומדינה.
20. הספק או מי מטעמו לא ישאו באחריות כלשהי למוצר עקב שימוש במוצר שלא בהתאם להוראות, או עקב רשלנות או אחזקה לקויה, שבר, חדירת נוזלים או לחות
       יתר,
 ביצוע תיקונים/ שינויים או תוספות על ידי גוף לא מוסמך או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה לספק או מי מטעמו.
21. ידוע ללקוח כי זמינות השירות עלולה להיפסק באופן זמני, בין ע"י הספק ובין ע"י ספק חיצוני, מכל סיבה שהיא.   
22. הלקוח מתחייב שלא לעשות שימוש בשירות למטרות שהן בניגוד לחוק בישראל או כל חוק רלבנטי עקב השימוש בשירות, ובכלל זה העברת מידע או תוכן אחר
      העלול להיחשב או לסייע לפעילות בלתי חוקית או פוגענית.
 
הצהרות הלקוח
 
23. הלקוח מצהיר כי:-
      ידוע ללקוח כי אספקת השירות והפעלתו מותנית וכפופה להסכם בין החברה לבין ספק השירות בחו"ל, לחוקים ולהוראות דין הרלבנטיים, וכי אם אלו ישתנו או
      יגיעו לידי סיום, תהא החברה רשאית לבטל את השירות בהודעה ללקוח, והלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי או לכל סעד אחר עקב כך.
 
כללי
 
24. סמכות השיפוט בכל הקשור לשימוש בכרטיס ולתנאי שימוש אלה נתונה לבתי המשפט בישראל. הסמכות המקומית נתונה לבתי המשפט בתל אביב או במחוז
      המרכז.
25. הספק רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ו/או להוסיף או לגרוע מהם, וזאת בדרך של פרסום השינוי באתר החברה, ללא מתן הודעה מראש.
26. הנתונים הרשומים בספרי הספק ביחס לשימוש בשירותים יהוו ראיה מכרעת בכל הקשור לשירותים אלה ויחייבו את הצדדים לכל דבר וענין.
27. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין הכתוב בעלון השימוש יגברו הוראות תקנון זה.
28מדיניות הגבלת פרטיות - החברה לא תעביר פרטי כרטיסי אשראי של לקוחותיה לאף גורם צד ג'.
29.בכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PSI DSS ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי החברה ו/או בידיה.